REGULAMIN CYKLU OTWARTYCH AMATORSKICH TURNIEJÓW BADMINTONA „VICTOR SpeedBad TOUR”

I. Organizacja rozgrywek

1.      Cykl rozgrywek Otwartych Amatorskich Turniejów Badmintona VICTOR SpeedBad TOUR obejmuje serie turniejów w kategoriach:

·         singiel mężczyzn A – zawodnicy i amatorzy

·         singiel mężczyzn B – tylko amatorzy

·         singiel mężczyzn C – tylko amatorzy​

·         singiel mężczyzn 45+ – tylko amatorzy

·         singiel kobiet A – tylko amatorzy

·         singiel kobiet B – tylko amatorzy

·         debel kobiet – amatorzy i zawodnicy za zasadach z punkt II, podpunkt 3.

·         debel mężczyzn A - amatorzy i zawodnicy za zasadach z punkt II, podpunkt 3.

·         debel mężczyzn B - amatorzy i zawodnicy za zasadach z punkt II, podpunkt 3.

·         mixt A - amatorzy i zawodnicy za zasadach z punkt II, podpunkt 3.

2.      Zgłoszenia do gier możliwe online poprzez stronę od dnia pojawienia się komunikatu do dnia wytyczonego w komunikacie turnieju.

3.      Organizator oraz sędzia główny mają prawo dopuścić uczestnika do gry jeżeli zgłosi się do organizatora lub sędziego głównego w dniu zawodów przed odprawą techniczną oraz jeżeli jego kandydatura zostanie przyjęta przez organizatora, sędziego głównego,3-osobowe konwent uczestników na odprawie technicznej.

4.      Terminarz turniejów publikowany jest na stronie internetowej www.speedbad.pl

 

II. Warunki uczestnictwa

1.      Prawo startu w rozgrywkach cyklu VICTOR SpeedBad TOUR mają amatorzy oraz zawodnicy (zawodnicy na specjalnych warunkach).

2.      Definicja amatora – osoba, która nie zajmowała się profesjonalnie badmintonem, nie mająca żadnego doświadczenia klubowego/zawodniczego. Osoba, która nigdy nie posiadała licencji zawodniczej PZBad (za wyjątkiem seniorów na potrzeby Mistrzostw Polski  seniorów) lub innych Europejskich i Światowych federacji/związków badmintonowych. Takie osoby będą w dalszej części regulaminu zwane „amatorami”.

3.      Osoby, które nie spełniają i nie wpisują się w definicje amatora będą miały możliwość wystartowania w specjalnej kategorii singlowej „Singiel mężczyzn A” oraz w grach podwójnych pod warunkiem, że w parze wystąpią tylko i wyłącznie z amatorem. Takie osoby w dalszej części regulaminu będą zwane „zawodnikami”.

4.      Warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości zgodnej z komunikatem organizacyjnym publikowanym przez organizatora na stronie internetowej www.speedbad.pl. Opłata musi zostać uregulowana najpóźniej na odprawie technicznej.

5.      Na każdym turnieju uczestnik  ma prawo startować maksymalnie w jednej kategorii singlowej i dwóch kategoriach podwójnych. W przypadku małej frekwencji, po uzgodnieniu z organizatorem lub sędzią głównym turnieju istnieje możliwość zmiany kategorii na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. W takim przypadku uczestnik otrzymuje pkt zdobyte w kategorii, którą rozegrał na danym turnieju i dodatkowo 50% pkt kategorii, w której był pierwotnie zgłoszony.

6.      Uczestnik decydujący się na udział w więcej niż jednej kategorii (np. singiel+debel lub singiel+debel+mixt lub debel+mixt) tym samym zgadza się na fakt, iż w razie potrzeby będzie musiał rozgrywać pojedynki następujące jeden po drugim i nie będzie mu przysługiwała przerwa.

III. System rozgrywek

1.      Rozgrywki cyklu VICTOR SpeedBad TOUR prowadzone są w systemie grupowo-pucharowym. Z grup eliminacyjnych do dalszej gry w systemie pucharowym przechodzą 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kategorii w systemie grupowym w przypadku małej frekwencji. Warunkiem utworzenia kategorii jest zgłoszenie się minimum 4 osób.

2.      Pojedynki rozgrywane są według zasad opisanych przez PZBad, do dwóch wygranych setów do 15 punktów.

3.      Kategorie:

4.      Organizator zapewnia lotki nylonowe marki VICTOR, które będą oficjalną lotką turniejową. Lotkę na piórową można zmienić tylko i wyłącznie za porozumieniem uczestników pojedynku. W takim przypadku pojedynek zostanie rozegrany lotkami piórowymi, które zapewnią uczestnicy.

5.      Rozstawienia uczestników w grupach oraz w systemie pucharowym następuje według miejsca na liście rankingowej VICTOR SpeedBad TOUR.

6.      Kolejność meczów w grupach oraz rozstawienia w turnieju pucharowym ustalane są według schematu rozgrywek, który będzie dostępny u sędziego głównego.

7.      Listy klasyfikacyjne cyklu VICTOR SpeedBad TOUR tworzone są z sumy wszystkich rozegranych turniejów serii VICTOR SpeedBad TOUR. Punkty z danego turnieju zerują się po upływie roku.

8.      Liczba punktów za wyniki uzyskane w turnieju, na podstawie, których sporządza się listę klasyfikacyjną cyklu VICTOR SpeedBad TOUR ustalana jest następująco:

·         1 - 1000 pkt

·         2 - 900 pkt

·         3/4 - 700 pkt

·         5/8 - 300 pkt

·         liczba punktów za dalsze miejsca jest pomniejszana o 10 pkt i zatrzymuje się na 100 pkt, które otrzymuje każdy za uczestnictwo w turnieju

9.      Każda kategoria będzie prowadzona w oddzielnej klasyfikacji punktowej.

10.  We wszystkich turniejach cyklu VICTOR SpeedBad TOUR nie rozgrywamy meczów o 3-miejsca.

11.   Losowanie, rozstawienie oraz przeprowadzenie gier odbywa się w programie napisanym przez Grzegorza Chmielewskiego. Program został stworzony na potrzeby rozgrywek VICTOR SpeedBad TOUR.

 

V. Nagrody i dyplomy

1.      W turniejach VICTOR SpeedBad TOUR organizator zapewnia medale we wszystkich kategoriach dla 1, 2 i 3 miejsc. Dodatkowo portal SpeedBad.pl wraz ze sponsorem marką VICTOR zapewnia nagrody rzeczowe, w grach konkursowych.

 

VI. Opłaty startowe

W ramach wpisowego organizator zapewnia wodę i słodki poczęstunek.

1.      Pakiet jednej gry singlowej – 40 zł od osoby

2.      Pakiet jednej gry podwójnej – 30 zł od osoby

3.      Pakiet dwóch gier singiel + gra podwójna – 60 zł od osoby

4.      Pakiet dwóch gier podwójnych – 50 zł od osoby

5.      Pakiet 3 gier – 90 zł od osoby

 

VII. Zasady ogólne

1.      Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu w trakcie trwania sezonu pod warunkiem zapowiedzi na 7 dni przed turniejem na stronie internetowej 

3.      Organizator ma prawo niedopuszczenia do turnieju osób, które naruszają etykę człowieka/sportowca, działają w oderwaniu od zasad dobrego współżycia, wpływają destrukcyjnie na środowisko badmintonistów lub swą postawą czynią moralną lub finansową szkodę dla popularyzacji badmintona mającą negatywny wpływ na pracę organizatora lub samopoczucie większości uczestników biorących udział w cyklu VICTOR SpeedBad TOUR

4.      Organizator ma prawo odwołać turniej.

5.      Akceptację niniejszego regulaminu uczestnik potwierdza poprzez przystąpienie do turnieju.

6.      Ubezpieczenie zapewniają Uczestnicy we własnym zakresie. Tym samym organizator nie ponosi odpowiedzialności problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Uczestnika startuje na własną odpowiedzialność.

7.      Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika udzielają zezwolenia na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku albo wizerunku dziecka w formie audiowizualnej lub zdjęć, utrwalonych w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek cyklu VICTOR SpeedBad TOUR.

8.      Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto) i nazwy klubu na listach klasyfikacyjnych turnieju oraz całego cyklu.