top of page


REGULAMIN CYKLU OTWARTYCH TURNIEJÓW SPEED BADMINTONA „GRAND PRIX SpeedBad.pl”

 

I. Organizacja i terminy rozgrywek

1. Cykl rozgrywek Otwartych Turniejów Speed Badmintona GRAND PRIX SpeedBad.pl obejmuje serie turniejów w kategoriach: - gier pojedynczych, - gier podwójnych (bez względu na płeć), - turniej MASTERS jako zamykający serię w danym sezonie w kategoriach gier pojedynczych i podwójnych.

2. Zgłoszenia do gier możliwe online poprzez storonę www.speedbad.pl od dnia pojawienia się komunikatu do dnia wytyczonego w komunikacie turnieju.

3. Organizator oraz sędzia główny mają prawo dopuścić zawodnika do gry jeżeli zgłosi się do organizatora lub sędziego głównego w dniu zawodów przed odprawą techniczną oraz jeżeli jego kandydatura zostanie przyjęta przez organizatora, sędziego głównego,3-osobowe konwent zawodników na odprawie technicznej.

4. Terminarz turniejów publikowany jest na stronie internetowej www.speedbad.pl

 

II. Warunki uczestnictwa

1.Prawo startu w rozgrywkach cyklu GRAND PRIX SpeedBad.pl mają wszyscy zawodnicy bez ograniczeń.

2. Warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości zgodnej z komunikatem organizacyjnym publikowanym przez organizatora na stronie internetowej www.speedbad.pl. Opłata musi zostać uregulowana najpóźniej na odprawie technicznej.

3. Na każdym turnieju zawodnik ma prawo startować w jednej kategorii singlowej i deblowej lub w dóch kategoriach deblowych. W przypadku małej frekwencji, po uzgodnieniu z organizatorem lub sędzią głównym turnieju istnieje możliwość zmiany kategorii na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. W takim przypadku zawodnik otrzymuje pkt zdobyte w kategorii, którą rozegrał na danym turnieju i dodatkowo 50% pkt kategorii, w której był pierwotnie zgłoszony.

 

III. System rozgrywek

1. Rozgrywki cyklu GRAND PRIX SpeedBad.pl prowadzone są w systemie grupowo-pucharowym. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kategorii w systemie grupowym w przypadku małej frekwencji.

2. Pojedynki rozgrywane są według zasad opisanych przez ISBO/ICO i PZSB do dwóch wygranych setów do 16 pkt (przy dwóch pkt przewagi).

3. Rozstawienia zawodników w grupach oraz w systemie pucharowym następuje według miejsca na liście rankingowej ISBO, podczas pierwszego sezonu. W następnym sezonie według listy klasyfikacyjnej GRAND PRIX SpeedBad.pl.

4. Kolejność meczów w grupach oraz rozstawienia w turnieju pucharowym ustalane są według schematu rozgrywek, który będzie dostępny u sędziego głównego.

5. Listy klasyfikacyjne cyklu GRAND PRIX SpeedBad.pl tworzone są z sumy wszystkich rozegranych turniejów serii GRAND PRIX SpeedBad.pl. Punkty z danego turnieju zeruja się po upływie roku.

6. Liczba punktów za wyniki uzyskane w turnieju, na podstawie, których sporządza się listę klasyfikacyjną cyklu GRAND PRIX SpeedBad.pl ustalana jest następująco: 1 - 1000 pkt 2 - 900 pkt 3/4 - 700 pkt 5/8 - 300 pkt liczba punktów za dalsze miejsca jest pomniejszana o 10 pkt i zatrzymuje się na 100 pkt, które otrzymuje każdy zawodnik za uczestnictwo w turnieju

7. Dla turniejów MASTERS punktacja miejsc wygląda następująco: 1 - 2000 pkt 2 - 1850 pkt 3 - 1700 pkt 4 - 1550 pkt 5/8 - 950 pkt liczba punktów za dalsze miejsca jest pomniejszana o 50 pkt i zatrzymuje się na 100 pkt, które otrzymuje każdy zawodnik za uczestnictwo w turnieju MASTERS

8. Każda kategoria będzie prowadzona w oddzielnej klasyfikacji punktowej.

9. We wszystkich turniejach klasyfikacyjnych cyklu GRAND PRIX SpeedBad.pl nie rozgrywamy meczów o 3-miejsca. W turnieju finałowym „MASTER GRAND PRIX SpeedBad.pl 2015” mogą zostać rozegrane mecze o 3 miejsce we wszystkich kategoriach.

10. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem na danym turnieju określa ilu zawodników z grup eliminacyjnych będzie grać dalej systemem pucharowym a wyniki tak wyznaczonego poziomu gier będą zaliczane do ostatecznej listy ustalającej pełną kolejność miejsc w turnieju ( z założeniem, że każdy zawodnik rozegra nie mniej niż 3 mecze)

 

IV. System rozgrywek turnieju MASTER GRAND PRIX SpeedBad.pl

1. Prawo do startu w turnieju MASTER GRAND PRIX SpeedBad.pl rozgrywanym na zakończenie sezonu mają zawodnicy spełniający następujące kryteria: - minimum 3 startów w cyklu GRAND PRIX SpeedBad.pl w sezonie. Organizator ma prawo dopuścić do turnieju MASTERS osobę, która nie spałnia powyższych warunków, w przypadku małej frekwencji.

 

V. Nagrody i dyplomy

1. W turniejach klasyfikacyjnych GRAND PRIX SpeedBad.pl organizator ma obowiązek zapewnić medale we wszystkich kategoriach dla 1, 2 i 3 miejsc. Dodatkowo według uznania organizatora dyplomy dla wszystkich zawodników za uczestnictwo w turnieju. Portal SpeedBad.pl zapewnia nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1000 zł do rozlosowania wśród wszystkich zawodników.

2. W turniejach MASTERS GRAND PRIX SpeedBad.pl organizator zapewnia nagrody rzeczowe, dyplomy, medale we wszystkich kategoriach dla 1, 2 i 3 miejsc oraz upominki dla wszystkich uczestników. Dodatkowo portal SpeedBad.pl zapewnia nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 zł, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników.

3. Po zakończeniu turnieju MASTERS i wyłonieniu zwyciezców poczególnych kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.

 

VI. Opłaty startowe oraz wymagane standardy organizatora

1. Sugerowane opłaty startowe w turnieju klasyfikacyjnym cyklu GRAND PRIX SpeedBad.pl - ok. 40zł.

2. Sugerowana opłata startowa w turnieju MASTERS GRAND PRIX SpeedBad.pl - ok. 60 zł.

3. Organizator turnieju klasyfikacyjnego lub MASTERS ma obowiązek zapewnić zawodnikowi w ramach wpisowego: - sprzęt potrzebny do gry (lotki, rakiety), - wodę pitną, - słodki poczęstunek.

 

VII. Zasady ogólne

1. Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu w trakcie trwania sezonu pod warunkiem zapowiedzi na 7 dni przed turniejem na stronie internetowej www.speedbad.pl

3. Organizator ma prawo niedopuszczenia do turnieju osób,które naruszają etykę człowieka-sportowca, działają w oderwaniu od zasad dobrego współżycia, wpływają destrukcyjnie na środowisko speed badmintonistów lub swą postawą czynią moralną lub finansową szkodę dla popularyzacji speed badmintona mającą negatywny wpływ na pracę organizatora lub samopoczucie większości zawodników biorących udział w cyklu Grand Prix SpeedBad.pl

4. Organizator ma prawo odwołać turniej.

5. Akceptację niniejszego regulaminu uczestnik potwierdza poprzez przystąpienie do turnieju.

6. Ubezpieczenie zapewniają Uczestnicy we własnym zakresie.

7. Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika udzielają zezwolenia na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku albo wizerunku dziecka w formie audiowizualnej lub zdjęć, utrwalonych w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek cyklu GRAND PIX SpeedBad.pl.

8. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto) i nazwy klubu na listach klasyfikacyjnych turnieju oraz całego cyklu.

9. Organizator poszczególnego turnieju z cyklu otwartych turniejów speed badmintona GRAND PRIX SpeedBad.pl ma obowiązek przekazać wyniki rozegranego turnieju na adres mailowy czarek@speedbad.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia turnieju. Organizator całego cyklu otwartych turniejów speed badmintona GRAND PRIX SpeedBad.pl i właściciel portalu www.speedbad.pl ma obowiązek opublikowania otrzymanych wyników oraz zdjęć od organizatora poczególnego turnieju w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania na wskazany adres mailowy. Publikacja wyników i zdjęć będzie miała miejsce na stronie www.speedbad.pl Organizatorzy turniejów speed badmintona GRAND PRIX SpeedBad.pl oraz właściciel portalu www.speedbad.pl.

bottom of page